Gøy på vannet!

Simensbråten BÅTFORENING

Vedtekter

§ 1 FORENINGENS NAVN ER: Simensbråten Båtforening SB
Oppdatert etter årsmøtet vedtak 04. mars 2024

§ 2 FORMÅL:
Foreningens formål er å skaffe hensiktsmessig havn og vinterhavn for medlemmers båter og ivareta medlemmenes beste interesse. Minimum antall plasser er fastsatt til 26 ordinære båtplasser. 

§ 3 MEDLEMSKAP:
a) Søknad om medlemskap skal skje skriftlig på foreningens nettside.
Medlemskapet er gyldig fra den dagen kontingenten og innmeldingsavgift er betalt i sin helhet.
b) Medlem som har båt i foreningens havn eller vinterhavn, regnes som aktivt medlem med fulle rettigheter og plikter.
c) Medlemskap kan opprettholdes selv om vedkommende ikke lenger har båt som er nevnt i punkt c. Medlemmet anses da som passivt medlem og betaler kontingent. Ønsker passivt medlem å inntre som aktivt medlem igjen, må dette meldes styret så raskt som mulig med nødvendige opplysninger om båten. Tidsrommet for inntredelse er avhengig av ledig bryggeplass.

§ 4 MEDLEMMENES PLIKTER:
a) Å overholde foreningens gjeldende lover og instrukser. Medlemmer som uteblir fra sin pålagte vakt i båthavnen 2 ganger, anses å bryte foreningens § 11 a, og kan ekskluderes.
b) Å betale kontingent og avgifter ved forfall.
c) Å gi skriftlig melding til styret om endringer i de opplysninger som tidligere er gitt i søknadsskjema for medlemskap.
d) Å melde fra om uregelmessigheter på foreningens område f. eks.ulovlig opphold på området.
e) Å verne om foreningens interesser og bidra til orden i havnen.
f) Å holde sin båt ansvarsforsikret og registrert i Båtregisteret.
g) Å akseptere tildelt båtplass gitt av bryggeleder for sesongen.
h) Medlemmene har selv ansvar for å skaffe informasjon om sine vakter.
Vaktlisten distribueres på vårdugnaden. Opplysning om vakter fås ved å kontakte bryggeleder eller sjekke vaktlisten som settes opp i vaktbua.
i) Å søke skriftlig til styret ved bytte av båt. Endringene skal godkjennes av styret før ny båt legges ved brygga.

§ 5 MEDLEMMENE HAR RETT TIL:
a) Tildeling av en -1- båtplass, med båt registrert på medlemmet, i foreningens havn når betingelsene for slik tildeling er tilstede etter § 8.
b) Tildelingen av vinterhavn for en -1- båt når betingelsene for slik tildeling er tilstede se § 9. Båtens plassering bestemmes av foreningen.
c) Båtplassen kan overføres til etterlatte ektefeller/samboere mot skifteattest.

§ 6 ANSVAR
a) Skade som forvoldes av medlemmets båt, enten ved at den kjøres uforsiktig eller pga. at den har dårlige fortøyninger eller fendring.
b) Skade som forvoldes av medlemmet selv eller medlemmets representant ved uforsiktig omgang med ildsfarlige væsker o.l.
c) Egen båt: Båten ligger i havn på eierens ansvar.
d) Foreningen har intet ansvar for skade på materiell eller person, heller ikke tap oppstått under utførelse av arbeider av noen art, eller skade som måtte oppstå pga. svikt ved båtfestet eller underlag. Foreningen erstatter ikke bortkomne eiendeler.

§ 7 KONTINGENTER OG AVGIFTER:
a) Kontingenter, havneavgift og havneinnskudd fastsettes av årsmøtet.
b) Medlemskap regnes fra den dag innmeldingsavgift og kontingent er mottatt av foreningen. Frister for betaling av avgifter er: Kontingent 1. mai i det året kontingenten gjelder for. Havneavgift 1. mai i det året avgiften gjelder for. Vinterhavnavgift 1. oktober i det året avgiften gjelder for. Frister for andre avgifter fastsettes av styret, og skal behørig bekjentgjøres. Alle innbetalinger skal skje over bank eller bankgiro.
c) Havneavgift og kontingent tilbakebetales ikke. Havneavgift kan tilbakebetales eller evt. krav kan frafalles dersom medlemmet har gitt skriftlig beskjed om at tildelt plass ikke skal benyttes innen gjeldende betalingsfrist, og plassen av styret er leiet ut på nytt.
d) Den som ikke har betalt kontingenten innen 1. september, og heller ikke har søkt om utsettelse med betalingen kan etter forutgående melding strykes som medlem, uten at kravet derved bortfaller.
e) Medlem som er tildelt havneplass, og som ikke har betalt kontingent og havneavgift innen 1. mai og ikke har søkt styret om utsettelse med betalingen, mister retten til den tildelte havneplass. Styret skal i så fall meddele medlemmet at slik rett er mistet.
f) Innmeldingsavgift for nye medlemmer kr. 400,-

§ 8 HAVNEPLASS:
a) Havneplass tildeles av styret på grunnlag av i rett tid innkommet søknad, og under hensyntagen til medlemmets ansiennitet, båtens størrelse og type, samt Oslo kommunes bestemmelser vedrørende havnen. Maksimal båtbredde er satt til 3,5 m. samt maksimal vekt 10.000 kg. Medlemmer som ikke har fått tildelt båtplass må fornye sin søknad hvert år.
b) Medlem som har mistet tildelt havneplass eller fortrinnsrett til havneplass etter § 7b behandles ved senere tildeling som ny søker, men beholder sin ansiennitet.
c) Båtplass må ikke overdras eller utleies. Båtplass må ikke utlånes uten skriftlig godkjennelse av styret.
d) Båteiere skal sørge for forsvarlige fortøyninger og fendere etter styrets nærmere instrukser. Bryggeleder påser at instruksene etterkommes.
e) Ingen uvedkommende får legge sin båt i foreningens havn uten etter spesiell tillatelse fra bryggeleder.
f) Detaljert instruks for båthavnen fastsettes av styret og bekjentgjøres ved oppslag i havnen.
g) Søknad om havneplass skal være styret i hende innen den 1. februar hvert kalenderår.
h) Medlemmer som er tildelt båtplass må melde fra om de skal benytte sin båtplass senest 1.mars til foreningens bryggeleder. Informasjon til bryggeleder må inneholde dato for når båtplassen tas i bruk. Er den ikke tatt i bruk 14 dager etter dette, så vil båtplassen bli utleid til andre medlemmer i foreningen.
j) Om tildelt båtplass ikke er tatt i bruk innen 15.6 vil den bli utleid til andre medlemmer av foreningen.

§ 9 PARKERING:
Parkering på foreningens område skal kun skje med gyldig parkeringsoblat som settes godt synlig.

§ 10 VINTERHAVN:
Vintersesongen starter 15. oktober og varer til 15. april neste år – lagt til nærmeste helg. Strømforbruk i vinterperioden belastes den enkelte båteier og registreres på egen strømmåler.
a) Vinterhavn tildeles etter følgende prioriterte rekkefølge:
– Båteiere som har plass ved foreningens brygge.
– Medlemmer som har båten liggende andre steder om sommeren.
– Ikke-medlemmer som har sommerplass ved et annet bryggeanlegg på kommunal grunn innen Oslo Kommune.
b) Båteiere som har bestilt vinterhavn blir informert om hvilken plass de skal benytte. Den enkelte må selv sørge for å flytte egen båt til anvist plass.
c) Båteiere som ikke har bestilt vinterhavn, skal ha fjernet båten innen1. oktober. Dersom en båteier av ulike årsaker ikke er i stand til å få fjernet båten innen fristen, skal det avtales med bryggeleder hvor de midlertidig kan plassere båten.
d) Til den ovennevnte weekend for avslutning av vinterhavn, skal alle båteiere som har ligget i vinterhavn, ha flyttet sine båter til anvist plass for sommeren.
e) Medlemmene vil bli pålagt å rette seg etter retningslinjer for vinterhavn, utarbeidet av Holmlia Båtforening og Simensbråten Båtforening.
f) Søknad om vinterhavneplass skal være styret i hende innen den 1. september hvert kalenderår.

§ 11 KLAGER:
Klager av enhver art innsendes skriftlig og undertegnet til styret.

§ 12 EKSKLUSJON
a) Dersom noe medlem ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse, eller ikke retter seg etter foreningens lover og styrets instrukser, kan dette av styret ekskluderes.
b) Vedkommende kan forelegge saken for første årsmøte som kan omgjøre beslutningen med alminnelig flertall.

 § 13 FORENINGENS LEDELSE:
Valg
a) Foreningen ledes av et styre på 4 medlemmer: Styreleder, kasserer, bryggeleder og sekretær. I tillegg velges et varamedlem som har møteplikt i styremøtene dersom et av de øvrige medlemmene ikke kan møte.
b) Styremedlemmene og varamedlem velges for 2 år av gangen.
c) Det ene året er styreleder og kasserer på valg, mens bryggeleder, sekretær og varamedlem er på valg året etter.
d) Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.

§ 14 STYRELEDER:
a) Styrelederen skal lede foreningens styre. Han/hun skal overvåke at styrets og komiteenes arbeid utføres overensstemmende med de fattede beslutninger og han/hun leder styremøtene. I styrelederens fravær fungerer sekretæren i dennes sted.
b) Styret er beslutningsdyktig med bare 2 medlemmer til stede, men disse skal omfatte fungerende styreleder hvis vidtrekkende avgjørelser skal fattes.
c) I tilfelle av stemmelikhet avgjør styrelederens stemme utfallet.
d) Styrelederen er ansvarlig for at styreprotokoll blir ført.
e) Kontrakter og andre skrivelser av viktighet skal undertegnes av styrelederen.

§ 15 STYREMØTER:
Styremøter avholdes når styrelederen ønsker det, eller når et av styremedlemmene finner det nødvendig.

§ 16 SEKRETÆR:
a) Utføre foreningens korrespondanse.
b) Sørge for arkivering og ajourføring av medlemslister.
c) Skrive referater ved foreningens møter.

§ 17 KASSERER:
a) Sørge for at alle kontingenter og avgifter kommer inn til rett tid i.h.t.foreningens lover og styrets bestemmelser.
b) Føre foreningens regnskap og fremlegge dette på årsmøtet.
c) Sette disponible midler inn på foreningens bankkonto.
d) Penger kan bare heves eller utbetales med styrelederens eller kassererens underskrift. Banken og postbanken gjøres kjent med dette.

§ 18 BRYGGELEDER:
a) Rapportere til styret om nødvendige vedlikehold samt innhente anbud.
b) Tildele medlemmene båtplass i sommer-/vinterhavn.
c) Sette opp liste for bryggevakt i samarbeide med Holmlia Båtforening.
Vaktliste sendes til medlemmer som er forhindret av å delta på vårdugnaden.
d) Sørge for bakvaktordninger samt føre kontroll med vaktprotokollen.

§ 19 REVISORER:
Til å revidere regnskapet velger foreningen 2 revisorer som skal kontrollere foreningens midler og revidere årsregnskapet. Uoverensstemmelser anføres i revisjonsrapporten som forelegges årsmøtet. Revisorene velges på årsmøtet for 2 år, hvor en velges hvert år.

§ 20 KOMITEER:
Valgkomite velges på årsmøtet. Komiteen har 3 medlemmer, alle med 1 års funksjonstid.

§ 21 MØTER:
a) Årsmøte avholdes en gang hvert år før medio mars. Innkalling sendes medlemmene minst 14 dager forut med årsberetning, regnskap, budsjett og innkomne forslag. Til behandling forelegges:

  • Årsberetning
  • Revidert regnskap
  • Budsjett
  • Fastsettelse av kontingenter og avgifter
  • Innkomne forslag
  • Valg i henhold til foreningens vedtekter

b) Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 1/5 av medlemmene skriftlig forlanger det med begrunnelse.
c) Årsmøtet ledes av den valgte årsmøtedirigent.
d) Kun medlemmer som ikke har utestående til foreningen har adgang til å avgi stemme på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Kun saker som er nevnt i innkallelsen kan behandles av årsmøtet.
e) Endringer i vedtekter kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever simpelt flertall. Dersom det forlanges skriftlig avstemning, skal det gjennomføres. Alle endringer i vedtektene trer i kraft fra den datoen de er vedtatt.

§ 22 FORSLAG:

Alle forslag som ønskes forelagt årsmøtet må være styret i hende senest
10. februar hvert år.

§ 23 BÅTPLASS, 2 ÅRS FRAVÆR:
Uteblivelse fra båtplass.
Medlem som ikke skal benytte sin rett til båtplass i sommerhavn, må underrette styret innen 15. april.   Båtplassen vil deretter bli leid ut til medlem etter ansiennitet/medlemsnummer. Innehaveren av båtplassen må etter 12 måneder kreve sin båtplass tilbake og ta båtplassen i bruk. Om dette ikke skjer, vil båtplassen bli tildelt etter ansiennitet/medlemsnummer. Styret kan, når særlige grunner foreligger utvide utleieretten ytterligere 12 måneder. Ny søknad må foreligge innen samme frist med en saklig begrunnelse. Det kan ikke søkes utleie av plass mer enn 1 gang innenfor en 5 årsperiode. Etter 1 års fravær bortfaller retten til fast båtplass, med mindre styret har godkjent en eventuell forlengelse på ytterligere 12 måneder. Medlemmet opprettholder sin ansiennitet ved eventuelt nytt behov for Båtplass Jfr. §3. Båtplassen overdras deretter til et ventende medlem.

§ 24 FORENINGENS OPPLØSNING:
Forslag til foreningens oppløsning må sendes styret innen 15. oktober og forelegges for det ordinære årsmøtet. Til foreningens oppløsning kreves minst 3/4 av det samlede medlemstall – dog med avstemning på 2 etterfølgende årsmøter. Sammenslutningen med annen forening anses ikke som oppløsning. Hvis foreningen oppløses, skal dens midler tilfalle Norsk Selskap til Skibbrudnes redning.

Oppdatert 06. mars 2024